Положення про постійні комісії Красилівської сільської ради VІ скликання

опубліковано 8 черв. 2011 р., 01:00 Адміністратор домена   [ оновлено 8 черв. 2011 р., 01:19 користувачем Секретар сільради ]
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії
Красилівської сільської ради VІ скликання

Розділ І
Загальні положення

 1. Це Положення розроблено на виконання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», інших законів України, відповідно до Статуту територіальної громади села Красилівка з метою визначення порядку організації роботи постійних комісій Красилівської сільської ради (далі ради).
 2. Постійні комісії ради є органами ради, що збираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відома, здійснення контролю за виконання рішень ради та її виконавчого комітету. Організаційне, методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий комітет ради.
 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільським голова, секретар ради.
 4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 5. Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед нею.
 6. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ організацій та їх філіалів і відділень незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.
 7.  Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом сільської ради та цим Положенням.

Розділ ІІ
Функції та повноваження постійних комісій

 1. Функції постійних комісій
  1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою :
  • попередньо розглядають проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;
  • вивчають та готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
  • розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
  • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонують для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;
  • за дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ чи організацій, їх філій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету;
  • здійснюють контроль за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Перелік постійних комісій
  • Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін;
  • Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології;
  • Комісія з питань реформування економіки підприємництва середнього та малого бізнесу;
  • Комісія з питань освіти,культури,охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.
 3. Повноваження постійних комісій
3.1 Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін розглядає та надає рекомендації щодо:
 • проектів програм економічного та соціального розвитку територіальної громади села Красилівка та її фінансового забезпечення;
 • проекти місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядників коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;
 • звіти про виконання місцевого бюджету;
 • подання постійних комісій з пропозиціями щодо виділення додаткових коштів для фінансування організацій, установ та інших органів;
 • інші питання, доручені радою, сільським головою.
3.2 Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології розглядає та надає рекомендації щодо:
 • проектів програм розвитку сільського господарства на селі та його галузей;
 • питань створення умов для стабілізації та ефективного розвитку аграрного сектора;
 • пропозиції стосовно створення сприятливих умов для розвитку та функціонування різних організаційно – правових форм господарювання;
 • питань запровадження сучасних механізмів і методів формування ринку сільськогосподарської продукції та можливостей для реалізації сільськогосподарської продукції особистих підсобних господарств;
 • проектів програм комплексного розвитку сільських територій та розв’язання соціальних проблем на селі;
 • питань регулювання земельних відносин;
 • питань організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;
 • програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
 • питань інвентаризації орних земель, що знаходяться у користуванні господарств усіх форм власності, їх оподаткування та надходження коштів до бюджету;
 • питань ефективного використання земель несільськогосподарського призначення;
 • природоохоронних програм;
 • питання щодо встановлення правил користування водозбірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, джерел водопостачання, визначення зон санітарної охорони, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • питання, пов’язані зі станом екології та безпекою життєдіяльності людини, за дорученням ради або за своєї ініціативи;
 • питання щодо надання та скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів села, готує проекти рішень ради;
 • проектів питань індивідуального житлового будівництва на селі;
 • питань затвердження відповідно до чинного законодавства правил забудови і благоустрою села.
 • інших питань, які належать до компетенції ради.
3.3. Комісія з питань реформування економіки підприємництва середнього та малого бізнесу розглядає та надає рекомендації щодо:
 • питань діяльності підприємств та установ на території села, готує висновки і рекомендації;
 • питань промислової політики, політику у сфері транспорту, зв’язку;
 • питань збалансованого економічного і соціального розвитку територіальної громади села;
 • питань стану сприяння інвестиційної діяльності на селі;
 • питань соціально – економічного розвитку села і сприяє реалізації заходів у цьому напрямку;
 • питань контролю за виконання рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень.
3.4 Комісія з питань освіти,культури,охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення розглядає та надає рекомендації щодо:
 • питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, працевлаштування та створення нових робочих місць, у тому числі і для інвалідів;
 • проекти програм та заходи, спрямовані на всебічну реабілітацію інвалідів, інтеграцію інвалідів у суспільство;
 • проекти програми соціального захисту та зайнятості населення;
 • пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;
 • проекти рішень ради щодо затвердження програм покращання медичного обслуговування населення, матеріального забезпечення лікувальних закладів, реконструкції мед амбулаторії;
 • проекти програм щодо розвитку освіти;
 • питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків у закладах освіти;
 • питань розвитку культури, збереження історичної спадщини та пам’яток культури в селі, питання стосовно розвитку мережі, відновлення матеріально – технічної бази закладів культури;
 • проектів програм щодо розвитку культури, історичної спадщини, духовності;
 • питань цільового відродження осередків традиційної народної творчості, національно – культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • питань контролю за виконання рішень ради за напрямками діяльності комісії, власних рішень;
 • інших питань у межах компетентності ради.

Розділ ІІІ
Організація роботи постійної комісії ради


1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії, який обирається радою на її засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією сільського голови.
2. Голова комісії

Голова комісії:
 • скликає і веде засідання комісії,
 • дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання
 • забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців,
 • представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,
 • організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії,
 • інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
 • інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.
Голови постійних комісій здійснюють перспективне (на один рік) планування робочої комісії. План роботи погоджується сільським головою.

2.1. Спільні засідання постійних комісій проводять їх головами за домовленістю між собою. Висновки та рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.
2.2. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3. Заступник голови комісії

Заступник голови комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

3.1 Заступник голови комісії :
 • надає допомогу голові у організації роботи комісії, а за відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин здійснює повноваження голови комісії;
 • здійснює контроль за виконання висновків і рекомендацій комісії;
 • узагальнює матеріали для розгляду питань на засіданні комісії.
4. Секретар постійної комісії

Секретар постійної комісії обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.

4.1 Секретар комісії:
 • надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;
 • за відсутністю голови комісії та його заступників скликає та головує на засіданні комісії;
 • складає і підписує протоколи засідань комісії;
 • забезпечує складання плану роботи постійної комісії;
 • веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідання;
 • веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;
 • контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;
 • контролює виконання планів роботи постійної комісії.
5. Члени постійних комісій

Члени постійних комісій обираються радою на строк її повноважень.

5.1 Члени постійних комісій мають право:
 • вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях постійних комісій будь – якого питання, що належить до їх відання;
 • брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків (пропозиція члена постійної комісії, на його вимогу, повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії);
 • викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.
5.2 Члени постійних комісій зобов’язані:
 • бути присутніми на засіданнях постійної комісії та їх підкомісій, до складу яких вони входять;
 • брати участь у роботі постійних комісій;
 • дотримуватись порядку на засіданнях постійної комісій;
 • виконувати доручення, визначені головою постійної комісії або рішеннями постійної комісії ради;
 • інформувати комісію про результати виконання доручень постійних комісій.
6. Спільні засідання комісій

Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови розглядатися на спільних засіданнях цих комісій. Протоколи (висновки і рекомендації), прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами та секретарями відповідних постійних комісій.


7. Організація засідань постійної комісії

Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються за необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина депутатів від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені особи. Депутат ради може брати участь у роботі постійної комісії, до складу якої він не входить, з правом дорадчого голосу. Постійна комісія може позбавити такого депутата можливості бути присутнім на засіданні комісії, якщо він свою поведінкою перешкоджає її роботі. За рішенням постійних комісій на їх засіданнях може проводитися розгляд питань, що належать до їх компетенції. Засідання протоколюються.


Для проведення засідань постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим ніж половина загального складу постійної комісії. Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення.


У протоколі зазначаються:
 • номер протоколу, час проведення;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених, які виступили під час обговорення, та короткий зміст їх виступів;
 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань денного, у тому числі поіменне, якщо таке проводилося;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки.
Протоколи засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутата ради надаються для ознайомлення.

Засідання постійної комісії скликає голова комісії відповідно до затвердженого плану роботи за дорученням ради або за власною ініціативою, але не рідше одного разу на місяць.

План роботи постійних комісій складається головою комісії, заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

Додатково до порядку денного можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні членів постійної комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації, зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії.

Оприлюднення відповідних документів постійних комісій здійснюється за рішенням цих комісій (про що обов’язково зазначається в документі) та за погодженням із сільським головою.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результат розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. За результатами засідання ці особи підписують відповідні рішення комісії та протоколи.Секретар сільської ради Кононенко О.Е.
Comments